Neurologinen kuntoutus Heseva-kuntoutuksessa

Neurologinen sairaus voi olla synnynnäinen, lapsuudessa ilmennyt tai aikuisiällä puhjennut. Erilaisissa onnettomuuksissa vammautuminen tai aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa neurologisia oireita.

”Neurologiset sairaudet aiheuttavat mm. halvauksia, liike- ja puhe- ja hahmottamishäiriöitä sekä persoonallisuuden ja tunne-elämän muutoksia. Ne ovat usein pitkäaikaisia tai pysyviä. Neurologisina oireina voi esiintyä lihasheikkoutta ja muita motorisia säätelyhäiriöitä, kuten vapinaa, ataksiaa ja tasapainohäiriöitä, kohtauksellisia tiloja, aistien toimintahäiriöitä, muistihäiriöitä, kiputiloja ja unihäiriöitä. Oireiden laatu, vaikeusaste ja jäljelle jäänyt toimintataso riippuvat keskushermostovaurioiden sijainnista ja laajuudesta.”  (Duodecim: Neurologia – Mervi Kotila, Heikki Palomäki)

Neurologisessa fysioterapiassa kuntoututetaan mm. aivoverenkiertohäiriön jälkitiloja, selkäydinvammaisia,  reumaatikkoja, CP-vammaisia henkilöitä sekä erilaisia lihastauteja , MS-tautia, ALS:a tai Parkinsonin tautia sairastavia.

Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään esimerkiksi liikunta- ja toimintakyvyn paranemiseen, kivuttomuuteen tai tasapainon paranemiseen. Tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja mahdollisesti hänen omaisensa kanssa. Kuntoutuksella pyritään elämänlaadun paranemiseen ja siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään.

Neurologinen fysioterapia voi olla esimerkiksi käden/yläraajan toiminnan harjoittelua, tasapainoharjoittelua tai kävelyn harjoittelua, jonka apuna on esimerkiksi painokevennetty kävelyharjoittelu. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös allasterapiana. Joillakin asiakkailla neurologisen fysioterapian tukena on lisäksi lymfaterapiaa.

Suurin osa neurologisen fysioterapian asiakkaista tulee kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä / sairaanhoitopiiri. Suurin osa Hesevan asiakkaista tulee KELAn maksusitoumuksella.

Kaikki Hesevan fysioterapeutit ovat  erikoistuneet neurologiseen fysioterapiaan. Suurin osa terapeuteista onkin jo suorittanut Bobath-peruskurssin.

Bobath-terapian kehittivät Lontoossa 1940-luvulla fysioterapeutti Bertha Bobath yhdessä lääkärimiehensä Karel Bobathin kanssa. Bobath-terapia on ehkä tunnetuin ja maailmanlaajuisesti levinnein keskushermostovaurioiden kuntoutuksen lähestymistapa. Sitä kehitetään jatkuvasti uuden tutkitun tiedon sekä asiantuntijoiden käytännön kokemuksien perusteella. Terapian pohjana on motorinen oppiminen ja kontrolli, biomekaniikka sekä neuraalinen plastisuus eli muovautuvuus ja lihasten plastisuus. Bobath-lähestymistavassa kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana. Kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja kommunikointia analysoidaan ja tulkitaan sekä kuntoutetaan ongelmanratkaisukeskeisesti. Terapiassa korostetaan ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja yksilöllisyyttä kaikilla elämän eri alueilla. Bobath-koulutuksesta ja lähestymistavan laadullisesta kehittämisestä vastaa IBITA-järjestö.