Kela lääkinnällinen kuntoutus vaikeavammaisille

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena  on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on  työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana. Vaikeavammaisille järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla

  • sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu yleistä lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka vuoksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta
  • haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Lisäksi edellytetään, että henkilö saa

  • korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea
  • korotettua tai ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea
  • korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai
  • ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta.

Kuntoutuksen saaminen edellyttää aina, että sinulle on tehty asianmukainen kuntoutussuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa.

Jos olet sairaanhoidossa

Jos olet laitoshoidossa tai kuntoutus liittyy välittömästi sairaanhoitoon, kuntouttajana on julkinen terveydenhuolto (esim. sairaala tai terveyskeskus).

Lähde: Lääkinnällinen kuntoutus vaikeavammaisille - haettu 18.1.2013